[recaptcha id:hal-recaptcha class:hal-recaptcha size:compact]

  Povzetki predavanj

  Next digital – ali smo pripravljeni na naslednji digitalni preskok
  Aleš Štempihar, CEO, Digital 42, Askit d.o.o.

  Pogledali si bomo 3 stopnje razvoja digitalnosti, preverili na kateri stopnji se nahaja vaše podjetje ter kaj mora narediti, da napreduje po posameznih stopnjah. Ob zaključku bomo pogledali še v prihodnost in odkrili, kaj se skriva za naslednjo meta digitalno spremembo.

   

  Svet se vedno hitreje spreminja, kaj pa voditeljstvo?
  Andrej Božič, Partner, BB consulting, Predsednik ZM, BB Consulting d.o.o.

  Spremembe v svetu na vseh področjih so vedno hitrejše, globlje, bolj kompleksne. Sprememb ne moremo predvideti in se na vse situacije ne moremo pripraviti na klasičen način. Kaj pa lahko naredimo? Organizacije razvijamo na način, da se hitro učijo , hitro odreagirajo in s tem dosežemo pravi odgovor, ko se nova situacija pojavi. Kako? V organizacijah vzpostavljamo nov tip psihološke varnosti preko skupnih vrednot, poslanstva, osmišljanja skupnega dela, povezovanja s kupci ne več preko kupoprodajnega odnosa, ampak preko skupnosti s kupci, s katerimi delimo vrednote. Organizacijsko to pomeni, da delujemo po modelu bio kinetičnih sistemov (tak primer je človeško telo), kjer ni stroge hierarhije, sistemi delujejo avtonomno vsklajeno, za skupen cilj! Red in disciplina,upoštevanje predpisanih procesov in s tem doseganje zastavljenih ciljev, je posledica zavestne odločitve udeležencev v procesu in njihove motiviranosti, ne pa strahu ali pritiska od zgoraj. V taki organizaciji je kontroling pomočnik, svetovalec, ne pa policaj!

   

  Čas za odgovore
  Andreja Štirn, Direktorica kontrolinga in Poslovne inteligence, Petrol d.d.

  »Poročilo je odgovor na vprašanje«. Kako pripraviti pravi odgovor, ki ga bodo naši poslovni uporabniki in vodstvo razumeli in bo sprožilo akcijo. Kontroling je pogosto tako zaseden z zbiranjem in zlaganjem številk, da mu zmanjkuje časa za analizo in interpretacijo podatkov v poročilih. Žal se pogosto ne ukvarja z vsebino – podatke samo posreduje. Uporaba sodobnih podatkovnih rešitev v kontrolingu nam omogoča, da se podatki sami zložijo, poročila so osvežena in kontroling lahko čas, ki ga je nekoč namenil zbiranju in zlaganju številk nameni razlagi vsebine. V Petrolu smo, z uporabo analitičnih orodij in močne povezanosti BI in kontroling ekipe, uspeli izpeljati digitalno transformacijo in danes poslovodstvu pripravljamo hitrejše in boljše odgovore.

   

  The landscape of the succession tsunami – generational changes in family businesses*
  Anna Włodarczyk, Event Manager at Family Business Institute (PL)*

  IBR – Instytut Biznesu Rodzinnego has 10 years of experience in generational changes in Poland. Family (non)governance and ownership (non)governance – the landscape of the succession tsunami

  •       Family business myths – in the world and in Poland
  •       Biggest challenge of the family businesses: succession
  •       Professionalization of the business and the family

   

  Digitalizacija kontrolinga v Merkurju
  Boris Moškotelec, Merkur

  Če želi kontroling kot skrbnik podatkov zagotavljati njihovo kakovost in konsistentnost, se vse začne s prvim korakom. Z opredelitvijo ciljev skozi proces načrtovanja. Ali lahko z ustreznim orodjem podpremo proces na način, da se znebimo množice med seboj povezanih excelov in odpravimo težave s konsistentnostjo ter hkrati še skrajšamo proces? Ali lahko z vgrajenimi funkcijami orodja pohitrimo načrtovanje, ne da bi zmanjšali granulacijo in natančnost načrta? Se lahko pri prenosu načrta v podatkovno skladišče izognemo sodelovanju z IT strokovnjaki? V Merkurju smo z uporabo orodja TAGETIK odkrili, da so prednosti, ki jih prinaša, bistveno večje kot »fleksibilnost« množice excelov. Predstavljene bodo izkušnje na poti »digitalizacije« procesa.

   

  The Big 8 – Challenges of a modern Controlling. From practice for practice
  Claudia Maron, Head of digital & sustainable Economy, DATEV eG; ICV Board

  • Rewriting the CFO-agenda – Crises & Strategy
  • Cost Controlling has had its days – Performance & Liquidity
  • The future is already here – Risk & Sustainability
  • There is no time to relax – Digital Transformation & Chang

   

  How to efficiently… (kako izboljšati planiranje v podjetju)
  Daniel Potočnik, CFO, CRMT d.o.o.

  Predstavili vam bomo stopnje zrelosti podjetja na področju finančnega planiranja in analiz (FP&A) z različnih vidikov. Ter prikazali primere uporabe funkcionalnosti sodobnih orodij za planiranje, ki izboljšujejo proces in povečujejo učinkovitost pri pripravi letnih načrtov: uporaba what-if analize, priprava rolling forecasta, priprava optimističnega/pesimističnega letnega plana, fast close, …

   

  Vsak izmed nas ima moč, posebno moč
  dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., Vodja katedre za psihologijo dela in organizacije, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

  Danes se pričakuje, da smo vsi rojeni vodje. Pa to seveda ne drži. Vsak izmed nas pa gotovo ima bogata strokovna znanja, ki nam dajejo samozavest, osebnostne lastnosti, ki nam omogočajo stabilnost in hkrati fleksibilnost, vrednote, ki nas vodijo k nečem dobrem ter motivacijo, ki nas usmerja. Vse skupaj pa nam omogoča, da se v hibridnem delovnem okolju razvijamo kot strokovnjaki ali kot vodje. A kako se postaviti zase, kako postaviti meje, kako motivirati s preprosto besedo “hvala” – o tem bo tekla beseda na današnjem predavanju.

   

  Prenos družinskega podjetja na naslednjo generacijo
  Leon Kavs in Katja Brajer, Svetovalca, Light d.o.o.

  Na predavanju bova naglasila ključna vprašanja, ki jih zastavimo družinskim podjetjem ob prenosu na naslednike, predstavila bova ključne izzive s katerimi se soočamo in kako jih strukturno razrešujemo.

   

  CCH Tagetik ESG & Sustainability Performance Management
  Maria Grazia Cafagna, Director – Head of FS Global solution – CCH Tagetik at Wolters Kluwer, CCH® Tagetik at Wolters Kluwer

  During this session we’ll dive into CCH Tagetik offering to meet the new upcoming ESG requirements and we’ll have a live demo to show our most relevant features.

   

  Upravljanje storitvenih projektov v podjetju CRMT
  Matej Petrovčič, CEO, CTO, CRMT d.o.o.
  Tadej Kreča, Vodja projektne pisarne, vodja projektov, CRMT d.o.o.

  Predavatelja bosta predstavila upravljanje projektov v podjetju CRMT in sicer

  •       tipe storitvenih projektov
  •       kalkulacije na projektu
  •       planiranje in vodenje projektov
  •       spremljanje in analiza uspešnosti projektov 
  •       pokalkulacija izvedenega projekta
  •       ukrepi in izboljšave pri odmikih (finančni in časovni) na projektih in
  •       strateški pogled na upravljanje in uspešnost projektov – vodstveni pogled.

   

  Trajnostni razvoj (dvo)družinskega mednarodnega podjetja
  Miha Senčar, Direktor komerciale in solastnik Tenzor d.o.o.; Mladi manager 2021

  Ptujsko podjetje Tenzor bo leta 2023 obeležilo 30. obletnico delovanja. Iz majhnega garažnega ponudnika avtomobilskih in hišnih alarmnih sistemov se je podjetje razvilo v celovitega integratorja inteligentnih rešitev za stavbe in promet. Podjetje sta ustanovitelja po 15 letih razvoja predala v vodenje managerju nelastniku, hkrati pa se je v podjetju zaposlil prvi predstavnik druge generacije ene od družin. Danes Skupino Tenzor sestavljajo matično podjetje v Sloveniji, poslovna enota v Avstriji, ter hčerinska podjetja na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Albaniji in Kosovu. Kako je uspel prenos vodenja ustanoviteljev, kakšni so cilji za prihodnost in zakaj trajnostni razvoj – več v predstavitvi.

   

  Digitalne kompetence kot veščina za delovanje in odločanje v organizaciji
  Mirko Veselič u.d.i.s., Kontroling v skupini Talum, direktor storitvenega podjetja, TALUM d.d. Kidričevo

  Kako pomembna je metodologija mer in dimenzij  s poslovnimi pravili za šifrante mer in kazalnikov znotraj poslovnih področij v podjetju? Kako pomembna je digitalna zrelost odločevalcev in »pomembnost kreatorjev podatkov« v podjetju. Kakšen nivo obvladanja BI se pričakuje od deležnikov v procesih podjetja. Kdaj uporabljati kazalnike rezultatov in kdaj kazalnike uspešnosti, zakaj so za upravljanje podjetja pomembni KRI (key result indikator).

  V prvem sklopu predavanj Digitalne kompetence kot veščina za delovanje in odločanje v organizaciji bodo podani odgovori na zastavljena vprašanja, v drugem delu pa bodo na praktičnih primerih BI predstavljane dobre prakse poslovnega odločanja v skupini Talum.

   

   

  Družinsko podjetništvo v Sloveniji – lastniški prenos in profesionalizacija
  Mojca Emeršič, Associate Director, vodja svetovanja družinskim podjetjem, ERNST & YOUNG d.o.o.

  Mojca Emeršič, EY Slovenija, od leta 2014 deluje na področju svetovanja družinskim podjetjem. Vodi projekte priprave družinske ustave in druge projekte, povezane z raznimi vidiki prenosa nasledstva, pri čemer sodeluje s skupino pravnih, davčnih in finančnih strokovnjakov. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj v mednarodnih podjetjih na področju komunikacij, stikov z javnostmi, razvoja ljudi in vodstvenih ekip, nagrajevanja, motivacije ter strateškega načrtovanja. Bogate izkušnje ima tudi pri svetovanju na področju načrtovanja upravljavskega in lastniškega prenosa v družinskih podjetjih.

   

  Na pragu obveznega poročanja o trajnostnem poslovanju
  mag. Mojca Kunšek, Direktorica, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

  Slabosti nefinančnega poročanja so vodile Evropsko komisijo k uvedbi dodatnih smernic k bolj okolju naravnanem trajnostnem poročanju. Z Direktivo o trajnostnem korporativnem poročanju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) bodo sprva velika podjetja, kasneje pa tudi mala in srednja podjetja, morala pripraviti tudi trajnostno poročilo po smernicah, ki jih pričakujemo že jeseni 2022. Medtem ko so pravila revidiranja trajnostnih poročil subjektov javnega interesa že definiraa, pa lahko v naslednjih mesecih pričakujemo tudi spremembe pravnih podlag, ki bodo narekovale pripravo trajnostnega poročila tudi drugim poslovnim subjektom.

   

  Trajnostno poročanje v luči zelenega prehoda – primer dobre prakse
  mag. Nina Kelemen, CFA, Zavarovalnica Triglav, d.d.

  Namen predavanja je predstaviti dobro prakso trajnostnega poročanja na primeru letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav d.d. Trajnosti del poročila je bil v poročevalskem letu 2021 precej prenovljen, saj so se razkritja v skladu z vse večjimi pričakovanju ključnih deležnikov, razširila. Povečan je bil obseg trajnostnih kazalnikov, med katerimi je zaradi predloga evropske direktive o trajnostnem poročanju, vse pomembnejši tudi ogljični odtis po posameznih obsegih. Glede na evropske ambicije o zelenem prehodu in doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050, bodo trajnostna razkritja v standardizirani, preverjeni in merljivi obliki, v prihodnosti še pridobivala na pomembnosti in materialnosti. 

   

  Kontroler – katalizator sprememb
  Peter Dolenc, Prosci inštruktor upravljanja sprememb, PDiVizija d.o.o.

  Digitalizacija in uporaba naprednih napovednih modelov z elementi umetne inteligence ima, tako kot večina ostalih transformacij, več dimenzij. Vsem dobro znana, digitalna, lahko bi ji rekli tudi tehnološka, ni ne edina in, sama kot taka, tudi ne najpomembnejša. Da bi transformacija dosegla polni potencial, moramo tehnološkemu delu dodati še organizacijskega, kamor spadajo novi procesi, nove vloge in seveda tudi novi poslovni modeli. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti je, kolikšen del vrednosti takšne transformacije je odvisen od spremenjenega obnašanja ljudi in kakšna bo nova vloga kontrolerjev.

   

  Nasledstvo družinskega podjetja: Mora biti naslednik res nujno družinski član?
  Uroš Frantar, Direktor podjetja Tinex d.o.o, Tinex d.o.o.

  Za družinska podjetja je kar običajno, da jih vodijo družinski člani, vodenje pa se v krogu družine prenaša iz generacije v generacijo. Večkrat se zgodi, da znotraj družine ni pravega naslednika, ki bi bil pripravljen prevzeti in voditi podjetje, oz. pri naslednjih generacijah obstajajo drugi interesi, zato v takšnih primerih največkrat lahko pride do prodaje podjetja. Obstaja pa tudi možnost, da se vodenje prenese na nedružinskega člana – menedžerja ali skupino menedžerjev, ki potem upravljajo s podjetjem, podjetje pa ostane v družinski lasti, kar sicer ni tipično za družinska podjetja.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close